Hoppa till innehåll på sidan

Nya föreskrifter ska förenkla för vissa bolag att hantera uppgifter om lagöverträdelser

Publicerad: 18 september 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter som ska göra det enklare för företag att hantera personuppgifter om lagöverträdelser för att kunna kontrollera bland annat sina kunder mot olika sanktionslistor.

IMY tar årligen emot en stor mängd ansökningar om tillstånd att behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Flertalet ärenden rör företag inom finansiell sektor samt på säkerhets- och försvarsmarknaden som har behov av att kontrollera bland annat sina kunder mot olika sanktionslistor dels för att följa lagkrav inom den finansiella sektorn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels för att efterleva internationella exportrestriktioner. Många av företagen ansöker om tillstånd på likartade grunder för att få utföra kontroller mot samma sanktionslistor.

– Företagen ifråga måste lägga ner tid och resurser på att upprätta och lämna in en ansökan till IMY för att få ett beslut. Förfarandet innebär också en stor arbetsinsats för IMY. Handläggningstiderna är långa och det är betungande för företagen att behöva vänta länge på beslut, säger Hans Kärnlöf, senior jurist på IMY.

IMY har därför tagit fram förslag till nya föreskrifter vars tanke är att förenkla både för de sökande företagen och för myndigheten att hantera ärenden som rör företag som i vissa situationer vill kunna hantera personuppgifter om lagöverträdelser.

De aktörer som berörs av nya föreskrifterna är företag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder finansiella tjänster och som är skyldiga att efterleva kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt vissa företag som exporterar krigsmateriel eller produkter med så kallade dubbla användningsområden.

Föreslaget till föreskrifter skickas nu ut på remiss till ett antal verksamheter som exempelvis Finansbolagens förening, Finansinspektionen, Fondbolagens förening och Svenska Bankföreningen.

Senast uppdaterad: 18 september 2023
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Sidans etiketter