Hoppa till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter i visselblåsar­ärenden

Den här informationen avser behandling av personuppgifter som förekommer i visselblåsarärenden för den externa rapporteringskanalen.

Andra behandlingar av personuppgifter hos IMY

Vill du läsa om hur vi på IMY behandlar personuppgifter i andra fall?

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvar och rättslig grund

Regeringen har bestämt att IMY har en skyldighet att ha en extern rapporteringskanal för visselblåsning. IMY är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som kommer in och behandlas i visselblåsarärenden. Rättslig förpliktelse är rättslig grund för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra myndighetens skyldigheter enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och förordning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det kan också vara nödvändigt att behandla personuppgifter när visselblåsarfunktionen lämnar över visselblåsarärenden för fortsatt utredning på en tillsynsenhet. Den rättsliga grunden för behandlingen i de fallen är allmänt intresse och myndighetsutövning.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning bedöms vara nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Ändamålen med behandlingen

Personuppgifter i visselblåsarärende behandlas av särskilt behöriga medarbetare hos oss i den utsträckningen som det är nödvändigt för ett uppföljningsärende.

Det innebär att personuppgifter behandlas vid

 • mottagandet av visselblåsningar
 • kontakt med visselblåsaren
 • utredning av riktigheten av de påståenden som kommit fram.

Om vi inleder tillsyn kan personuppgifter i vissa fall överlämnas till ansvarig tillsynsenhet om det behövs.

Läs mer här om hur personuppgiftshantering går till då

Personuppgifter som förekommer i visselblåsarärenden kommer även behandlas

 • vid överlämnandet av uppgifter till Polismyndigheten om misstankar om brott uppstår i ett uppföljningsärende
 • om en visselblåsning behöver lämnas ut som bevisning i ett rättsligt förfarande, exempelvis i en arbetsrättslig tvist eller ett brottmålsförfarande
 • om vi får en visselblåsning till vår externa rapporteringskanal som vi saknar behörighet att handlägga och som vi behöver hantera för att lämna över till rätt behörig myndighet.

 

Vem som kommer att ta del av uppgifterna

Dina personuppgifter kommer bara att hanteras av medarbetare hos oss som är särskilt behöriga att hantera externa visselblåsningar. Om en visselblåsning kommer in på annat sätt än via vår externa rapporteringskanal och tas emot av en anställd som inte själv har behörighet, vidarebefordras handlingarna till en behörig handläggare.

Vårt dataskyddsombud

Det är viktigt att du inte kontaktar dataskyddsombudet för frågor som rör ditt specifika visselblåsarärende. Om du har frågor om ditt visselblåsarärende kan du kontakta oss på visselblåsarfunktionen.

Kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen

Om du ändå behöver kontakta IMY:s dataskyddsombud hittar du kontaktuppgifter och ansvarsområde här:

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

 

Utöva dina rättigheter som rapporterande person

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du har visselblåst och vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss på visselblåsarfunktionen.

Läs mer om dina rättigheter

Kontaktuppgifter visselblåsarfunktionen

Hur länge personuppgifterna lagras

Som statlig myndighet ska vi bevara och gallra allmänna handlingar enligt arkivlagstiftningen. Det innebär bland annat att:

 • Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
 • Handlingar som inte ses som allmänna är exempelvis utkast till beslut och minnesanteckningar som inte har arkiverats.
 • När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som enligt arkivlagstiftningen ska bevaras i ärendet.
 • Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

Om du har synpunkter på IMY:s behandling av dina personuppgifter

 • Du har möjlighet att lämna synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.
 • Beslut som vi meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
 • Har du klagomål på vår handläggning kan du göra en anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO).
 • Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till IMY eller väcka talan i allmän domstol.
 • Du kan också ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning.
Senast uppdaterad: 23 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd