Hoppa till innehåll på sidan

Kunskapshöjande insatser till innovations­systemet om integritets- och dataskyddsfrågor

Slutredovisning av regeringsuppdrag

Sammanfattning

  • Våren 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ett särskilt uppdrag från regeringen om att ge vägledning och stöd till innovationssystemet. Uppdraget innefattade att utveckla myndighetens förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen och tillhandahålla vägledning och stöd, samt genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor i innovationssystemet. IMY lämnade in en delredovisning av uppdraget till regeringen den 31 mars 2022. Denna rapport är uppdragets slutredovisning.
  • Två huvudprinciper har präglat vårt arbete med regeringsuppdraget; att ha ett utforskande arbetssätt och att utföra aktiviteter i samskapande och tillsammans med andra.
  • Under uppdragets första fas fokuserade vi på att kartlägga innovationssystemets behov av vägledning och stöd samt öka vår kunskap om innovation. En slutsats är att det ofta är liknande rättsliga frågor som uppstår bland innovationsaktörer, oavsett om verksamheterna är stora eller små, eller om de har verkat länge eller är unga i branschen. Vi konstaterade tidigt i arbetet med uppdraget att datadelning är den fråga som skapar mest problem och upplevs som störst hinder för innovation.
  • Under uppdragets andra fas fokuserade vi på att ge vägledning och stöd till innovationsaktörer. Våra insatser har haft två huvudspår, där vi riktat in oss på att dels öka den grundläggande kunskapen, till exempel genom att starta en innovationsportal samt hålla webbinarier och föreläsningar. Det andra spåret har handlat om att fördjupa spetskunskap kring ny teknik och juridiska gråzonsfrågor, vilket vi gjort genom ett pilotprojekt om regulatorisk testverksamhet.
  • Vi bedömer att fördjupad vägledning i form av regulatorisk testverksamhet inom dataskydd kan ge stor nytta för många. För innovatörer, som kan få bättre och mer vägledning och stöd i gråzonsfrågor. För samhället, eftersom det kan bidra till att innovation och utveckling av teknik och tjänster sker på ett sätt som värnar den personliga integriteten. Arbetssättet skapar också nytta för IMY, genom att vi ökar vår förmåga att analysera innovativa tekniker och de dataskyddsrättsliga utmaningar dessa medför.
  • Genom regeringsuppdraget har IMY påbörjat en långsiktig satsning på stöd till innovationsaktörer och arbetet kommer permanentas efter att regeringsuppdraget slutredovisas. Vi startar i april 2023 IMY:s innovationshubb som driver arbetet vidare.
  • När det gäller regulatorisk testverksamhet är vår bedömning att arbetssättet är effektivt och skapar nyttor, men också kräver omfattande resurser och nya kompetenser. Under 2023 kommer vi genomföra ytterligare ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet.

Slutrapport

28 mars 2023

DI-2021-5817

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Slutrapport

28 mars 2023

DI-2021-5817

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad: 28 mars 2023