Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning vid kamerabevakning  

Den här vägledningen är tänkt att underlätta och vara ett stöd i det praktiska arbetet med kamerabevakning. Vägledningen riktar sig till alla de verksamheter som kamerabevakar redan i dag och till dem som planerar att kamerabevaka framöver.

I denna vägledning redogör vi för den praxis som hittills utarbetats genom IMY:s tillståndsbedömningar, tillsyner och domstolsprocesser samt ger övergripande information om vad som gäller vid kamerabevakning. Vi föreslår också en arbetsgång för verksamheter som planerar att kamerabevaka.

Sex goda råd vid kamerabevakning

  1. Säkerställ att du uppfyller grundläggande krav så att du följer GDPR och kamerabevakningslagen.
  2. Dokumentera dina bedömningar skriftligt.
  3. Beskriv behovet av kamerabevakning och bedöm intrånget i integriteten.
  4. Värna om integriteten genom att exempelvis begränsa kamerans upptagningsområde och tiden för bevakningen.
  5. Se till att du informerar om bevakningen med tydliga skyltar på lämpliga platser.
  6. Välj och ställ krav på att den teknik som används för bevakningen är integritetsfrämjande. Det går exempelvis att bevaka med värmekameror och andra sensorer på platser där det inte är nödvändigt med personbevakning.

Vägledningens disposition

Vägledningen inleds med ett antal rekommendationer som stöd till alla de verksamheter som kamerabevakar eller planerar att kamerabevaka. Sedan följer tre kapitel.

Kapitel 1 innehåller övergripande information om vad som gäller vid kamerabevakning och vägledning med förslag på arbetsgång för verksamheter som planerar att kamerabevaka. Här hittar du bland annat information om gällande regelverk och avsnitt som kan vara till nytta i din bedömning av om kamerabevakning är tillåten.

Kapitel 2 redogör för statistik över inflödet av tillståndsansökningar till IMY och IMY:s beslut under perioden 1 augusti 2018–30 juni 2023. Här hittar du bland annat uppgifter om hur många tillstånd till kamerabevakning IMY har beviljat, delvis beviljat eller avslagit och vilken typ av kamerabevakning som IMY har beviljat.

Kapitel 3 beskriver ansökningar och beslut mer i detalj inom ett antal områden, för att ge vägledning till olika aktörer. Nytt för den här vägledningen är att vi även beskriver vad som gäller när kamerabevakning utförs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hennes eller hans hushåll. Det gör vi eftersom IMY tar emot en stor mängd klagomål från privatpersoner som uppger att en grannes bevakningskamera riktas mot den egna fastigheten.

Ta del av hela rapporten i pdf-format nedan.

Vägledning vid kamerabevakning

20 november 2023

Vägledning vid kamerabevakning

IMY rapport 2023:3

Pdf, 9 MB

Läs dokumentet (pdf, 9 MB)

Vägledning vid kamerabevakning

20 november 2023

Vägledning vid kamerabevakning

IMY rapport 2023:3

Pdf, 9 MB

Läs dokumentet (pdf, 9 MB)

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning