Hoppa till innehåll på sidan

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid

SOU 2022:61

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY anser att betänkandet behöver kompletteras med ytterligare övervägningar vad gäller den personliga integriteten. Detta är särskilt viktigt eftersom betänkandet aktualiserar behandling av barns personuppgifter, vilka anses vara särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen. (1)

När det gäller förslaget om att kommunerna ska få en utökad informationsskyldighet och i synnerhet den delen som rör behovet av att göra sammanställningar, behöver fler överväganden göras. Bland annat behöver den rättsliga grunden för behandlingen klargöras. Enligt IMY ska den utökade informationsskyldigheten i det här fallet ses som en ny personuppgiftsbehandling. Det räcker därmed inte med att konstatera att uppgifterna redan behandlas av kommunerna. Det fortsatta beredningsarbetet bör därför inriktas på att göra en fördjupad integritetsanalys. I en sådan ska bland annat de risker och konsekvenser förslagen kan innebära för den personliga integriteten kartläggas och behovet av skyddsåtgärder och alternativa lösningar bedömas. För att ett förslag ska uppfylla kraven i ett konkret lagstiftningsärende måste behandlingen vara proportionell, vilket innebär att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte större än nödvändigt.

IMY bifogar myndighetens Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete, som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till författningar tas fram.

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (pdf, 532 kB)

I det fortsatta beredningsarbetet behöver även urvalskriterierna för vilka barn eller vårdnadshavare kommunerna ska kontakta förtydligas. Detta är särskilt viktigt eftersom en sammanställning av uppgifter kan visa sig vara extra integritetskänslig beroende på vilka typer av uppgifter som hanteras. Det kan till exempel bli tal om behandling av känsliga personuppgifter då barnens eller vårdnadshavarnas psykosociala svårigheter behandlas. Detsamma gäller om man väljer att rikta in sig på barn vars vårdnadshavare inte har svenska som modersmål. Behandlingen av känsliga personuppgifter omfattas av särskilda begränsningar och får endast behandlas om någon av undantagen i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen är uppfyllda.

Fotnot

(1) Jfr skäl 38 till dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Linda Hamidi.

Linn Sandmark, 2023-04-21 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd