Hoppa till innehåll på sidan

Ändrade regler i medborgarskapslagen

SOU 2021:54

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

Förslaget i 7a § 1 st. medborgarskapsförordningen (1) är främst ett förtydligande av gällande rätt avseende Migrationsverkets möjlighet att lämna ut uppgifter till och hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten vid prövningen av kravet på hederligt levnadssätt vid ansökan om svenskt medborgarskap. IMY vill dock belysa att dagens uppgiftsinhämtning från Polismyndigheten i huvudsak består av att Migrationsverket har direktåtkomst till Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. IMY anser därför att det är lämpligare att i bestämmelsen hänvisa till misstanke- och belastningsregistret, som Migrationsverket dessutom själva förordat enligt utredningen.

Om syftet med bestämmelsen däremot är att utöka Migrationsverkets möjlighet till uppgiftsinhämtning från Polismyndigheten, bör denna del av förslaget analyseras ytterligare. Man behöver även överväga kompensatoriska åtgärder för att stärka den registrerades rättigheter och skyddet för den personliga integriteten. Det bör framförallt handla om att förtydliga och begränsa vilka uppgifter som ska kunna inhämtas från Polismyndigheten, särskilt gällande information om den sökandes eventuella utländska brottslighet.

Förslaget i 7a § 2 st. medborgarskapsförordningen innebär att Migrationsverket får lämna ut uppgifter till och hämta in uppgifter från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i anmälningsärenden. Då det rör sig om nya krav i lagstiftningen är det av stor vikt att uppgiftsinhämtningen är tydligt motiverad utifrån integritetsskyddsperspektiv. IMY anser att förslaget till viss del brister i integritetsanalysen. I likhet med 7a § 1 st. medborgarskapsförordningen behövs överväganden om kompensatoriska åtgärder, som en tydlig redogörelse kring hur Polismyndighetens kontroll ska genomföras samt genom vilka åtgärder och system som Migrationsverket ska kunna inhämta uppgifter om den sökandes eventuella utländska brottslighet.

Fotnot: (1) Medborgarskapsförordning (2001:218)

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-11-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd