Hoppa till innehåll på sidan

Ändrade transparens­regler inom energi­beskattningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

I promemorian anges att uppgifter om företag som mottagit stöd kommer att publiceras i enlighet med reglerna i GBER (1). Dessa uppgifter inkluderar, bland annat, stödmottagarens namn och referens (organisationsnummer). IMY anser att det i det fortsatta beredningsarbetet bör tydliggöras om stödmottagare kan inkludera enskilda näringsidkare. För det fall att enskilda näringsidkare är inkluderade innebär det att personuppgifter kommer att behandlas i och med förslaget, och då blir dataskyddsförordningen tillämplig. Är dataskyddsförordningen (2) tillämplig bör en bedömning utifrån förslagets förenlighet med förordningen genomföras i det fortsatta beredningsarbetet.

Fotnoter:
(1) Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
(2) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-12-21 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd