Hoppa till innehåll på sidan

Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om social­nämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter   

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY tillstyrker inte förslaget eftersom det saknas en utredning och analys av förslagets förenlighet med dataskyddsförordningen. IMY lämnar följande synpunkter.

Förslaget innebär att 2 § HSLF-FS, med anledning av en ny bestämmelse i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453) om möjlighet för kommuner att bevilja hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning, kompletteras med en rätt för Social-styrelsen att löpande samla in uppgifter om beslut som följer av den nya bestämmelsen i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen.

Av utredningen som ligger till grund för förslaget framgår att Socialstyrelsen har laglig grund att behandla personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, för att föra officiell statistik inom sina verksamhetsområden enligt artiklarna 5, 6.1 e och 9.2 f i dataskyddsförordningen. Kompletterande nationell reglering uppges finnas i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och i 5 § andra stycket 2 förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

IMY konstaterar emellertid att det rättsliga stödet för att behandla känsliga personuppgifter för att föra officiell statistik finns i artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen. Av den bestämmelsen framgår att känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1. Detta ska ske på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.

Av artikel 89.1 framgår att behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med denna förordning för den registrerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får inbegripa pseudonymisering, under förutsättning att dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte medger eller inte längre medger identifiering av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet.

Någon utredning och analys av om förslaget är förenligt med ovanstående bestämmelser har inte presenteras. Det är därmed inte säkerställt att förslaget är förenligt med dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Stina Almström. Vid den slutliga handledningen har även juristerna Ulrika Harnesk och Ylva Almqvist medverkat.

Linn Sandmark, 2021-09-13 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd