Hoppa till innehåll på sidan

Ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Social­styrelsens cancerregister

HSLF-FS 2016:7

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av det remitterade underlaget framgår att syftet med förslaget är att dels minska uppgiftslämnarbördan för vårdgivarna, dels minska antalet personuppgifter som Socialstyrelsen samlar in om patienter som diagnostiserats för tumörer eller tumörliknande tillstånd, utan att kvaliteten i cancerregistret försämras.

IMY tillstyrker förslaget och konstaterar att Socialstyrelsens bedömning är i linje med den grundläggande principen om uppgiftsminimering, som bland annat innebär att personuppgifter inte ska vara för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. (1) IMY anser också att det är positivt att Socialstyrelsen för närvarande arbetar med att göra en konsekvensbedömning av cancerregistret enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen.

Fotnot

(1) 1 Artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen.

Suzanne Isberg, 2023-05-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd