Hoppa till innehåll på sidan

Anmälningsplikt för rotavirus­infektion

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på om rotavirusinfektion ska vara anmälningspliktigt eller inte.

IMY anser dock att frågor om personuppgiftsbehandling inom smittskyddet aktualiseras genom remissen. Personuppgifter inom smittskyddet förs i ett hälsodataregister.(1) Registret innehåller personuppgifter om hälsa, s.k. känsliga personuppgifter. Registret kan även innehålla personuppgifter om inte bara konstaterade fall av allmänfarliga eller annan anmälningspliktig sjukdom, utan även misstänkta sådana fall.(2)

IMY har återkommande påtalat att det finns ett behov av att författningsreglera personuppgiftsbehandlingen inom smittskyddet.(3) IMY har bl.a. konstaterat att frågan om det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i SmiNet och andra frågor som rör den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter inom smittskyddet, behöver utredas och klargöras för att skapa ett tillfredställande integritetsskydd för de registrerade. Det gäller t.ex. behov av reglering som klargör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter och som innehåller exempelvis bestämmelser om personuppgiftsansvar och ändamål för behandlingen.

IMY noterar slutligen att Folkhälsomyndigheten i sin konsekvensutredning bl.a. pekar på att en anmälningsplikt enligt smittskyddsregleringen skulle förbättra uppföljningen av vaccinationsprogrammet, vilken i sin tur regleras i en annan lag.(4) Detta bidrar enligt IMY till att understryka behovet av en översyn.

Fotnoter:
(1) Prop. 1997/97:108 s. 15 och 21 f.
(2) 2 kap. 5 § smittskyddslag (2004:168).
(3) DI-1954-2017, s. 9 inklusive not 2.
(4) Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund. Vid den slutliga handläggningen har avdelningsdirektören Suzanne Isberg medverkat.

Linn Sandmark, 2022-03-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd