Hoppa till innehåll på sidan

Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket

Ds 2021:28

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

Det kan konstateras att promemorian inte innehåller någon beskrivning av de behandlingar av personuppgifter som kan komma att följa av förslagen. Det saknas även en analys av de integritetsrisker som kan aktualiseras (en integritetsanalys) och ställningstagande av förslagens förenlighet med dataskyddsregleringen. I avsaknad av en sådan redovisning och analys kan IMY inte tillstyrka förslagen. Se vidare myndighetens yttrande den 13 september 2018 över slutbetänkandet Vägen till självkörande fordon (SOU 2018:16, dnr DI-2018-3943) som bifogas (pdf, 135 kB)

IMY bifogar även myndighetens Vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till författningar tas fram. Även om dokumentet utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas kan det vara till stöd i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hubendick.

Linn Sandmark, 2021-11-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd