Hoppa till innehåll på sidan

Arrestantvakter och transport­uppdrag

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

IMY delar uppfattningen att det vid transporter av frihetsberövade behöver överlämnas viss information till utföraren om den person som ska transporteras för att transporten ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Myndigheten vill dock framhålla att behovet av information ska ställas i relation till rätten till skydd för den personliga integriteten, varför det bland annat är av vikt att principen om uppgiftsminimering beaktas vid överlämnande av information och att uppgifterna i samband med ett sådant överlämnande omfattas av en tillräcklig säkerhet. IMY saknar en analys i underlaget av vilka personuppgifter som behöver överlämnas, hur informationen ska lämnas över och därefter hanteras hos mottagaren samt vilka dataskyddsrättsliga regler som kommer gälla avseende uppgifterna hos mottagaren. Det är viktigt att det redovisas för att kunna avgöra vilka konsekvenser förslaget får för integritetsskyddet och för att bedöma om det finns behov av att vidta åtgärder för att minska integritetsriskerna.

Vidare efterlyser IMY överväganden avseende behovet av att införa en sekretessbrytande bestämmelse för att ett uppgiftsutlämnande överhuvudtaget ska kunna ske. Avslutningsvis vill IMY framföra att myndigheten ser positivt på förslaget att införa en särskild bestämmelse om tystnadsplikt för de förordnade arrestantvakterna.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-01-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd