Hoppa till innehåll på sidan

Återkallelse tills vidare av förar­bevis för vattenskoter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget. IMY vill dock framhålla att direktåtkomst generellt sett innebär särskilda risker ur ett integritetsperspektiv varför IMY är av den uppfattningen att bestämmelser som medger direktåtkomst som regel ska regleras i lagform.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-12-09 (Det här är en elektronisk signatur)


Mottagare:
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-8846

Ert diarienummer:
Dnr I2021/02696

Datum:
2021-12-09

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd