Hoppa till innehåll på sidan

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

SOU 2021:11

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlas, har IMY valt att begränsa yttrandet till mer övergripande frågor och frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

Utifrån dessa utgångspunkter lämnar IMY följande synpunkter.

Det finns i dag krav på att skolhuvudmännen årligen ska lämna vissa uppgifter om pedagogisk personal på skolenhetsnivå till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt bestämmelser i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. Det gäller bland annat uppgifter om personalens personnummer, skolenhetstillhörighet och tjänstgöringens omfattning. I betänkandet konstateras att det är SCB som på Skolverkets uppdrag samlar in uppgifterna (avsnitt 7.3.2).
I betänkandet föreslås att skolhuvudmännen ska lämna ovan nämnda uppgifter även avseende elevhälsans personal (skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator) på skolenhetsnivå till SCB varje år.

I betänkandet konstateras att förslaget innebär att både skolhuvudmännen och SCB därmed kommer att behandla uppgifter om elevhälsopersonalens personnummer, skolenhetstillhörighet och tjänstgöringens omfattning. Det är genom en ändring i SKOLFS 2011:142 som förslaget om uppgiftslämnandet kommer att genomföras. Det anges att det yttersta syftet med förslaget är att förbättra elevhälsans arbetssätt och att syftet med SCB:s behandling bland annat är att ge underlag för att statistiskt undersöka kuratorers utbildningsbakgrund. Det skulle vara möjligt genom att koppla ihop de aktuella uppgifterna med andra befintliga uppgifter hos SCB (avsnitt 12.3.2).

I lagen och förordningen om den officiella statistiken (2001:99 och 2001:100) finns bestämmelser om officiell statistik. När det gäller området skolväsende och barnomsorg är statistikansvaret, och personuppgiftsansvaret, särskilt reglerat där. Det aktuella förslaget om statistik angående elevhälsan har dock inte analyserats mot bakgrund av bestämmelserna i dessa författningar. I det fortsatta beredningsarbetet behöver det därför klargöras på vilken grund SCB ska behandla personuppgifterna om elevhälsans personal då det enligt IMY:s mening är oklart. Det gäller inte minst om uppgifterna ska bli föremål för så kallad samkörning med redan befintliga uppgifter hos SCB vilket inte är oväsentligt för skyddet för den personliga integriteten.

Om SCB ska anses vara personuppgiftsansvarig för en viss personuppgiftsbehandling ska den aktuella uppgiften, som behandlingen grundar sig på, åvila SCB för att behandlingen ska vara tillåten enligt dataskyddsförordningen. Att personuppgiftsansvaret är utrett och klarlagt är avgörande för att den personuppgiftsansvarige ska uppfylla ansvarsskyldigheten i artikel 5.2 dataskyddsförordningen och för att dataskyddsregelverket ska efterlevas. Se vidare myndighetens remissvar den 30 oktober 2018 angående Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Bifogat remissvar från 2018:

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. (pdf, 77 kB)

I betänkandet konstateras att samverkan mellan skolan och olika aktörer utanför skolan behöver förbättras. IMY vill därför avslutningsvis lyfta fram att innan en samverkande myndighet lämnar uppgifter till en annan myndighet måste den försäkra sig om att informationsutbytet är förenligt med dataskyddsbestämmelserna och eventuellt tillämpliga bestämmelser om sekretess. Det är därför viktigt att det säkerställs att samtliga aktörer som kommer att behandla personuppgifter har rättsligt stöd för den behandling som de kommer att utföra i syfte att säkerställa att förslagen fungerar i praktiken.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hubendick. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2021-08-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

26 augusti 2021

SOU 2021:11

Pdf, 144 kB

Läs dokumentet (pdf, 144 kB)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd