Hoppa till innehåll på sidan

Behandling av känsliga person­uppgifter hos Kungl. Maj:ts Orden vid hand­läggning av belöningsärenden

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

I IMY:s remissyttrande över betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU:2021:74) framfördes synpunkter gällande att det inte var säkerställt vilket lagligt stöd Kungl.Maj:ts Orden har för behandling av känsliga personuppgifter.

IMY ser positivt på att dessa synpunkter beaktas i promemorian och att en särskild bestämmelse om behandling av känsliga personuppgifter nu inkluderats i förslaget till en ny förordning om vissa statliga utmärkelser.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Disa Rehn. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2022-03-17 (Det här är en elektronisk signatur) 

Senast uppdaterad: 21 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd