Hoppa till innehåll på sidan

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela informa­tion för en god och nära vård 

SOU 2021:78

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheterskyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på lagförslagen som rör 7 kap. patientdatalagen (2008:355) eftersom det redan finns en definition av vad som avses med hälso- och sjukvård i patientdatalagen (1). Eftersom patientdatalagen utgör nationell rätt som kompletterar dataskyddsförordningen gäller exempelvis kravet på uppgiftsminimering, det vill säga att den personuppgiftsansvariga aktören ansvarar för att personuppgifterna som samlas in ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.(2)

Det är positivt att utredningen har identifierat dataskyddsförordningens fokus på barns personuppgifter och att personuppgiftsansvariga aktörer behöver anpassa information om personuppgiftsbehandling till barn under 18 år. (3) När det gäller nationella och regionala kvalitetsregister är en sådan anpassning av informationen särskilt viktig så att även barn i takt med stigande ålder och mognad får upplysning om rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret.(4)

I betänkandet lämnas förslag om uppdrag till Socialstyrelsen att utreda om det är möjligt och lämpligt med hälsodataregister med dels elevhälsans medicinska insatser, dels hälso- och sjukvård som bedrivs på ungdomsmottagningar.

Med anledning av dessa förslag vill IMY hänvisa till sitt remissvar från den 15 december 2021. (5) I nämnda remissvar avstyrker IMY att den av Socialstyrelsen föreslagna utökningen av hälsodataregistret patientregistret med personuppgifter om patienter i primärvården genomförs genom ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Enligt IMY:s bedömning strider förslaget mot regeringsformens krav på lagform för rättighetsbegränsningar. IMY bedömer att eventuella nya regeringsuppdrag till Socialstyrelsen som rör hälsodataregister bör innefatta att lämna författningsförslag på lagnivå.

Fotnoter
(1) 1 kap. 3 § patientdatalagen.
(2) Artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen.
(3) Skäl 38 och 58 samt artikel 12.1 i dataskyddsförordningen.
(4) 7 kap. 3 § patientdatalagen.
(5) IMY:s remissvar: Nationell insamling av registeruppgifter från primarvården (pdf, 136 kB)


Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2021-12-21 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd