Hoppa till innehåll på sidan

Centrala studiestödsnämnden förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet (kapitel 4) och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av att förslaget avser att möjliggöra en ökning av automatiserade beslut vill IMY uppmärksamma på att behandlingen kan aktualisera behov av en konsekvensbedömning, jfr artikel 35 i dataskyddsförordningen. Av artikel 35.1 i dataskyddsförordningen följer att den personuppgiftsansvariga ska utföra en konsekvensbedömning om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. IMY har publicerat en förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras, jfr artikel 35.4 i dataskyddsförordningen. Förteckningen anger bland annat att behandling av personuppgifter i syfte att fatta automatiserade beslut och behandling i stor omfattning utgör kriterier för när en konsekvensbedömning ska göras. IMY har i övrigt inga synpunkter på förslagen i kapitel 4 i promemorian från Centrala studiestödsnämnden.

Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2024-02-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd