Hoppa till innehåll på sidan

De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmåls­förfarandet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av ovanstående lämnar IMY följande synpunkter.

IMY har inget att invända i sak över förslaget kring en ny avgörandefunktionalitet för att kunna rapportera uppgifter rörande brottmål från de allmänna domstolarna direkt till berörda myndigheter. Som framförts i dåvarande Datainspektionens rapport över RIF-arbetet (1) bör dock behov av åtgärder till skydd för den personliga integriteten som identifieras i första hand lösas genom funktioner i systemen som säkerställer integritetsskyddet, och i andra hand genom överenskommelser mellan myndigheterna och införande av rutiner.

IMY vill därför påminna om vikten att genomföra en fullständig integritets- och säkerhetsanalys ju längre arbetet kommer med utformningen och utvecklingen av de system och tekniska lösningar som ska användas. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder bör vidtas, exempelvis bör uppgiftsminimering iakttas genom att undvika att lämna överskottsuppgifter i de rapporter som ska överföras till myndigheterna. I det fortsatta arbetet bör även uppkomna synpunkter från de berörda myndigheterna beaktas, såsom förutsättningarna att uppfylla brottsdatalagens (2) bestämmelser om rättelse och uppdatering. Detsamma gäller synpunkter på olika tekniska möjligheter för överföring, där Domstolsverket vid framtagande av de föreskrifter som närmare ska precisera uppgiftslämnandet behöver försäkra sig om att myndigheterna kan ta emot uppgifterna på det sätt som regleras.

Fotnoter:

(1) Datainspektionens rapport 2012:1 Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten.
(2) Brottsdatalag (2018:1177).

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-02-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd