Hoppa till innehåll på sidan

E-recept inom EES

SOU 2021:102

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY anser att utredningen gjort en fullgod utredning av den behandling av personuppgifter som aktualiseras genom förslagen. Utredningen har även genomfört en analys av de behov och integritetsrisker behandlingen innebär.

IMY anser att det är bra att utredningen föreslår att regleringen av E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter för hantering av e-recept inom EES fastställs i lag. IMY delar dock inte utredningens bedömning att behandlingen inte utgör ett betydande integritetsintrång för den enskilde patienten i den mening som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen, detta på grund av att patienten kan avstå från att hämta ut förskrivet läkemedel. IMY anser att en patient som ordinerats ett receptbelagt läkemedel inte kan anses att ett helt fritt val avseende om den ska hämta ut receptet eller inte. Den behandling av personuppgifter som sker för hantering av e-recept enligt utredningens förslag torde således kräva stöd i lag enligt kraven i 2 kap. 6 § andra stycket och 20–21§§ regeringsformen.

IMY har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2022-06-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 10 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd