Hoppa till innehåll på sidan

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelands­medborgare

SOU 2021:20

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

  1. Behov av ytterligare analys 
    Utredningen har inte analyserat integritetsaspekterna och behovet av nationell reglering i förhållande till bestämmelserna i kapitel V i ECRIS-TCN-förordningen (1) om dataskyddsrättigheter och tillsyn t.ex. registrerades rättigheter (artikel 25), rättsmedel (artikel 27) och frågan om tillsyn (artikel 28). Detta är centrala delar som sannolikt kommer att påverka IMY:s verksamhet. För att få en bild av vad som saknas kan en jämförelse göras med analysen i kapitel 11 i departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem, Ds 2021:9.
  2.  Avsnitt 8.5.3 - Fingeravtryck av dömda bör tas oberoende av medborgarskap
    Vad avser utredningens förslag till utökade möjligheter till att ta upp och registrera fingeravtryck konstaterar IMY att regeringen nyligen tillsatt en ny utredning (2) med uppdrag att se över förutsättningarna att använda biometri som verktyg i brottsbekämpningen. I uppdraget ligger bl.a. att se över och lämna förslag som gör att fingeravtryck, dna, ansiktsbilder eller liknande information om personer som är misstänkta eller dömda för brott kan samlas in för registrering i Polismyndighetens register på ett mer enhetligt, heltäckande och ändamålsenligt sätt än idag. Mot bakgrund av den nya utredningen anser IMY att det inte är lämpligt att i det här skedet föreslå en utökad registrering av fingeravtryck än vad som är nödvändig för att uppfylla kraven i Ecris-TCN-förordningen. Utredningens förslag är dessutom långtgående ur ett integritetsperspektiv och IMY saknar en djupare analys till varför en sådan utvidgning är nödvändig.
  3. Avsnitt 13.3 - Uppskjuten gallring
    IMY delar inte utredningens slutsats att artikel 5.2 i rambeslutet (3) kan tolkas så att det är tillräckligt att medborgarstaten, efter att ha mottagit ett meddelande om gallring från domsstaten, ser till att uppgiften inte vidarebefordras till en annan medlemsstat istället för att gallra uppgiften ur sitt nationella kriminalregister. Vad utredningen framför är enligt IMY inte tillräckligt för att frångå den tidigare tolkningen i förarbetena (4). Därtill saknar IMY en analys av hur utredningens förslag påverkar möjligheterna för de registrerade att få information om vilka medlemsstater som innehar information i sina kriminalregister och möjligheterna att utöva sina rättigheter.

Fotnoter:

(1) EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/816 av den 17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726
(2) Biometri i brottsbekämpningen, Dir 2021:34 
(3) RÅDETS RAMBESLUT 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll
(4) Prop. 2011/12:163 s. 35

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall.

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

30 augusti 2021

SOU 2021:20

Pdf, 126 kB

Läs dokumentet (pdf, 126 kB)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd