Hoppa till innehåll på sidan

Effektivare inhämtning av utländska körkorts­uppgifter för Polismyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY anser, mot bakgrund av den behovs- och integritetsanalys som har gjorts, att det är motiverat att Polismyndigheten medges direktåtkomst till de uppgifter som Transportstyrelsen har tillgång till genom det nätverk som avses i artikel 15 körkortsdirektivet (1).

IMY ställer sig dock tveksam till att den användarbegränsning som följer av 2 kap. 1 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område är tillräcklig för att säkerställa att Polismyndighetens behandling av aktuella uppgifter kommer att ske uteslutande i enlighet med vad som framgår av artikel 15.3 i körkortsdirektivet. IMY bedömer att denna fråga behöver övervägas mer ingående i det fortsatta arbetet.

IMY vill även framhålla att direktåtkomst, vilket också uttalas i promemorian, generellt sett innebär särskilda risker ur ett integritetsperspektiv varför IMY är av den uppfattningen att bestämmelser som medger direktåtkomst som regel ska regleras i lagform.

Med hänsyn till de synpunkter som framgår ovan kan IMY inte tillstyrka förslaget i dess nuvarande form.

Fotnoter:

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort. 

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-08-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd