Hoppa till innehåll på sidan

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Boverkets rapport (2021:25)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av Boverkets rapport framgår att förslaget innebär att den digitala detaljplanen, med full digital funktionalitet, lagras och långtidsbevaras i en nationell databas. Det framgår vidare att den myndighet som ansvarar för databasen och registret har ansvar för att säkerställa att informationen kan användas och eftersökas under hela informationens livslängd. Det är således fråga om en omfattande databas som innehåller en stor mängd uppgifter. IMY konstaterar att rapporten inte innehåller någon analys av vilka personuppgifter som kommer behandlas och vem eller vilka som kommer vara personuppgiftsansvariga. Det framgår således inte av rapporten hur förslagen förhåller sig till dataskyddsförordningen. I det fortsatta beredningsarbetet behövs det beskrivas de personuppgiftsbehandlingar som förslagen innebär för berörda aktörer och myndigheter och att aktivt ta ställning till om behandlingarna är förenliga med dataskyddsregleringen. IMY efterfrågar därför i det fortsatta beredningsarbetet en närmare analys av hur förslagen förhåller sig till dataskyddsbestämmelserna.

IMY bifogar Vägledning för integritetsanalys som ett underlag för att underlätta vid beredningsarbete gällande integritetsanalys.(1)

Fotnot:

(1) Vägledningen utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas, men innehåller hänvisningar till dataskyddsförordningen och grundlagsskyddet.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hellgren. Vid den slutliga handläggningen har även avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.

Linn Sandmark, 2022-03-21 (Det här är en elektronisk signatur)


Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd