Hoppa till innehåll på sidan

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige

SOU 2020:74

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY delar de synpunkter som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden framfört i sitt yttrande (1) över utredningen förslag avseende teknisk spårning att teknisk spårning bör bli föremål för lagreglering och att det är svårt att bedöma vilket integritetsintrång som åtgärden kommer att innebära.

I övrigt har IMY har inget att erinra mot förslaget.

Fotnoter:

(1) Se yttrande den 16 februari 2021, dnr 200-2020

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-03-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd