Hoppa till innehåll på sidan

­En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informations­utbyte om brott

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY tillstyrker förslaget. 

IMY anser att det är viktigt att Sveriges brottsbekämpande myndigheter fullt ut kan delta i det europeiska informationsutbytet på brottsdatalagens område. Villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna är snarast att se som en förstärkning av skyddet för enskildas personliga integritet. Eftersom EU-ländernas dataskyddsregler bygger på samma direktiv som ger fysiska personer ett grundläggande och likartat skydd när behöriga myndigheter behandlar och utbyter personuppgifter i syfte att bland annat förebygga, förhindra och lagföra brott, ser IMY inget hinder att införa det föreslagna tillägget i brottsdatalagen.

Det är vidare lämpligt att det finns en möjlighet att uppställa villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna oavsett vad som är föreskrivet i lag eller författning när uppgifterna kommer från en annan medlemsstat eller ett EU-organ eftersom motsvarande regler gäller redan idag när en svensk behörig myndighet har fått personuppgifter från ett tredje land eller en internationell organisation.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av datarådet Agneta Runmarker.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-02-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning