Hoppa till innehåll på sidan

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkohol­drycker

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY kan inte tillstyrka förslagen i betänkandet eftersom det inte har gjorts någon utredning och analys av förslagens inverkan på den enskildes personliga integritet.

IMY lämnar följande synpunkter.

I betänkandet dras flera paralleller mellan serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd. Även om prövningen av gårdstillstånd i huvudsak skulle vara densamma som för serveringstillstånd är det inte givet att de olika tillstånden motiverar att samma personuppgifter behandlas. Om det inte är klarlagt vilka personuppgifter som kommer behandlas är det heller inte givet att en tilltänkt personuppgiftsbehandling står i rimlig proportion till nyttan med det som ska uppnås.(1)

I det fortsatta beredningsarbetet behöver det därför göras en analys av vilka personuppgifter som behöver samlas in och fortsatt behandlas vid tillståndsprövningen för gårdsförsäljning.

IMY har utarbetat Vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling när förslag till lagar och föreskrifter tas fram. Även om dokumentet utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas kan det vara till stöd i det fortsatta författningsarbetet. Vägledningen bifogas.

Fotnot:

(1) Jfr artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.


Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Jenny Skaaret. Vid den slutliga handläggningen har avdelningsdirektören Suzanne Isberg medverkat.

Linn Sandmark, 2022-04-21 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd