Hoppa till innehåll på sidan

En ny lag om ordningsvakter m.m. 

SOU 2021:38

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlats har IMY valt att begränsa sitt yttrande till förslagen om ändring i 4 § lagen om bevakningsföretagen (1) och 10 § förordningen om bevakningsföretag (2) samt förslaget om den nya bestämmelsen 5 § i en ny förordning om ordningsvakter, med frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

IMY instämmer med utredningens slutsats att det är ett nytt berättigat ändamål att behandla personuppgifterna på grund av det intresse som finns av att motverka att personer med koppling till kriminella organisationer anställs som ordningsvakter eller vid bevakningsföretag. IMY anser dock att man behöver överväga kompensatoriska åtgärder för att stärka den registrerades rättigheter och skyddet för den personliga integriteten. Det bör framförallt handla om att förtydliga hur yttrandet från Polismyndigheten till Länsstyrelsen ska utformas, vid godkännandeprövning för anställda i bevakningsföretag. IMY efterfrågar en analys av vilka begränsningar som ska gälla för underrättelseuppgifter som lämnas i yttrandet till Länsstyrelsen, hur detaljerad informationen ska vara och vilka system som ska kunna omfattas. IMY efterlyser även överväganden kring känsliga personuppgifter, och hur dessa bör hanteras om de framkommer i samband med handläggningen av Polismyndighetens yttrande. IMY vill även framhålla vikten av att yttrandet överlämnas från Polismyndigheten till Länsstyrelsen på ett säkert och ändamålsenligt sätt, för att värna den enskildes personliga integritet.

Fotnoter: (1) Lag (1974:191) om bevakningsföretag, (2) Förordning (1989:149) om bevakningsföretag

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-10-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd