Hoppa till innehåll på sidan

En ny rymdlag

SOU 2021:91

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att invända mot de föreslagna bestämmelserna. Betänkandet innehåller dock inte någon bedömning av den personuppgiftsbehandling som de föreslagna bestämmelserna medför.

När det gäller den tillstånds- och tillsynsverksamhet som de föreslagna bestämmelserna föreskriver kan hanteringen exempelvis medföra att känsliga personuppgifter (1) såsom politisk uppfattning kan komma att behandlas.

Mot bakgrund av detta anser IMY att det inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet behöver göras en analys av vilken personuppgiftsbehandling som de föreslagna bestämmelserna medför och hur behandlingen förhåller sig till tillämpliga bestämmelser.

Fotnot:

(1) Artikel 9.1 i dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnande enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Mattias Sandström.

Linn Sandmark, 2022-04-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 6 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd