Hoppa till innehåll på sidan

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Ds 2023:10

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY anser att det gjorts en gedigen integritetsanalys där såväl behovet hos
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att behandla personuppgifter som de integritetsrisker sådan behandling innebär för de registrerade kartlagts samt vägts mot varandra. Promemorians förslag om en registerlag ger enligt IMY ett rättsligt stöd för den personuppgiftsbehandling som myndigheten ska utföra enligt sitt uppdrag. IMY tillstyrker förslaget om en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Detta yttrande har beslutats av rättschefen David Törngren efter föredragning av seniora juristen Ulrika Harnesk. Vid den slutliga handläggningen har även tf. enhetschefen Linn Sandmark medverkat.


David Törngren, 2023-07-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd