Hoppa till innehåll på sidan

En säker tillgång till dricks­vatten av god kvalitet

SOU 2021:81

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

I författningsförslagen som avser genomförande av artikel 18 i 2020 års dricksvattendirektiv (1) ges förslag på uppgifter som ska undantas från ansvariga myndigheters rapporteringsskyldighet. Ett av undantagen som föreslås omfattar uppgifter som ”avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men för den som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut” (2). Det framgår inte av betänkandet om det aktuella undantaget tar sikte på personuppgiftsbehandling eller utgör en sekretessbestämmelse. Utformningen av undantaget kan därför medföra risk för sammanblandning av dataskydds- och sekretessreglering, vilken i sin tur kan medföra tolknings- och tillämpningsproblematik. I det fortsatta beredningsarbetet bör därför syftet med det aktuella undantaget klargöras.

Fotnoter:
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning).
(2) Se 38 e § 2 stycket 4 i förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 1 § 3 stycket 4 i förslag till förordning om ändring i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och 20 d § 2 stycket 4 i förslag till förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813).

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Maja Welander. Vid den slutliga handläggningen har även
avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.

Linn Sandmark, 2022-03-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd