Hoppa till innehåll på sidan

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

SOU 2021:19

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

På sida 538-539 i delbetänkandet anger utredningen att deras bedömning är att dataskyddsförordningen inte hindrar den personuppgiftsbehandling som kommer följa av förslagen. IMY anser att utredningen bör ange hur den bedömningen har gjorts eftersom det inte framgår av delbetänkandet.

Vidare redovisar inte utredningen hur personuppgiftsbehandlingen förhåller sig till de grundläggande principerna i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Exempelvis följer det av de grundläggande principerna att personuppgifter får behandlas enbart för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål samt att det inte är tillåtet att behandla fler personuppgifter än nödvändigt med hänsyn till dessa ändamål.

Ett annat grundläggande krav är att personuppgiftsbehandling ska ha stöd i en rättslig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen. Även här saknas en bedömning av vilken rättslig grund som blir tillämplig för den behandling som blir följden av förslagen i delbetänkandet.

IMY anser att ovanstående synpunkter bör beaktas i det fortsatta beredningsarbetet.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-06-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022