Hoppa till innehåll på sidan

En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärds­systemen

SOU 2023:47

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot författningsförslagen.

Som utredningen anger bereds flertalet författningsförslag i regeringskansliet på området tillgång till uppgifter om betalningsmottagare. (1) Mot bakgrund av att det pågår många lagstiftningsinitiativ inom området anser IMY att helhetseffekter och konsekvenser för enskildas personliga integritet av förslagen tillsammans är svåra att överblicka. I det fortsatta lagstiftningsarbetet behöver det analyseras hur förslagen förhåller sig till andra författningsförslag. IMY konstaterar att det även finns beröringspunkter med den nyligen tillsatta utredningen ”Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. (2)

Fotnoter

(1) Betänkandet s. 131 f.
(2) Dir. 2023:65.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2023-11-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd