Hoppa till innehåll på sidan

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om beräkning och rapportering av överförd el

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av konsekvensutredningen framgår att Energimarknadsinspektionens (Ei) nu gällande föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el och Ei:s föreskrifter (EIFS 2019:5) om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning ska upphävas och ersättas av nya mätföreskrifter. De nya föreskrifterna föranleds av författningsändringar som fastställer att nuvarande 60 minuter som tidsperiod för avräkning av obalanser i stället som huvudregel ska vara 15 minuter.

IMY har tidigare yttrat sig över ändringar i EIFS 2016:2 (1) och därvid hänvisat till yttranden över förslag i flera rapporter där IMY betonat vikten av att belysa frågor om den personliga integriteten inom ramen för framtagande av författningsförslag på elmarknaden i stort, särskilt med beaktande av de integritetsrisker som kan uppstå vid timmätning. (2)

Vidare har IMY noterat att integritetsriskerna ökar vid kortare intervall för mätning, vilket gör sig aktuellt med det nya kravet på kvartsmätning.

IMY har utifrån dessa utgångspunkter inga synpunkter på det nu aktuella förslaget.

Fotnoter

(1) Se 2019-102741, IMY:s dnr DI-2019-11955.
(2) Se Ei R2017:08, IMY:s dnr 2475-2017; Ei R2017:05, IMY:s dnr 1639-2017; och Ei R2016:15, IMY:s dnr 182-2017.


Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Hans Kärnlöf efter föredragning av juristen Martin Wetzler.

Hans Kärnlöf, 2022-10-12 (Det här är en elektronisk signatur)Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd