Hoppa till innehåll på sidan

Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslagen. Som anges i promemorian ankommer det på de personuppgiftsansvariga myndigheterna att följa dataskyddsbestämmelserna, vilket bland annat innebär att personuppgifterna som publiceras inte ska vara för omfattande i förhållande till ändamålet för vilka de behandlas.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2021-06-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd