Hoppa till innehåll på sidan

Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslagen. Som anges i promemorian ankommer det på de personuppgiftsansvariga myndigheterna att följa dataskyddsbestämmelserna, vilket bland annat innebär att personuppgifterna som publiceras inte ska vara för omfattande i förhållande till ändamålet för vilka de behandlas.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.
Caroline Cruz Julander, 2021-06-11 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Miljödepartementet

Diarienummer:
DI-2021-2463

Ert diarienummer:
M2021/00596

Datum:
2021-06-11

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd