Hoppa till innehåll på sidan

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

SOU 2023:9

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Det är positivt att utredningen har gjort bedömningar av frågor som är förknippade med enskildas personliga integritet. Bland annat har utredningen identifierat att endast nödvändiga personuppgifter ska överföras från kommuner till Försäkringskassan och att bedömningen av vilka uppgifter detta gäller behöver göras i varje enskilt ärende. Som ytterligare exempel har utredningen identifierat att både kommuner och Försäkringskassan ska säkerställa att obehöriga inte tar del av uppgifterna och att uppgifterna inte blir tillgängliga för ett större antal personer än nödvändigt och att detta gäller oavsett om ärendena förs över elektroniskt eller i pappersform.

Utredningen har funnit att den tilltänkta överföringen av känsliga personuppgifter har, som det får uppfattas, ett stöd genom 3 kap. 3 § första stycket dataskyddslagen.(1) Den bestämmelsen är avsedd att gälla för offentlig verksamhet där sektorsspecifik reglering avseende känsliga personuppgifter saknas. (2)

För socialtjänstens behandling av personuppgifter finns sektorsspecifika kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen i lagen (2001: 454) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. För Försäkringskassans behandling av personuppgifter finns sektorsspecifika kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen i 114 kap. socialförsäkringsbalken och i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Eftersom det finns sektorsspecifika bestämmelser på de aktuella områdena bör det inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet göras bedömningar av om bestämmelserna täcker in den nya behandlingen av personuppgifter hos socialtjänsten och Försäkringskassan.

Fotnoter

(1) Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
(2) Prop. 2017/18:105 s. 91.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2023-04-24 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd