Hoppa till innehåll på sidan

Ett utvidgat utreseförbud för barn

Ds 2022:9

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY ifrågasätter inte syftet och behovet med de föreslagna bestämmelserna men konstaterar att de inte har analyserats utifrån reglerna på dataskyddsområdet. En sådan konsekvensanalys är absolut nödvändig när förslagen innebär utökad behandling av känsliga personuppgifter rörande barn genom att dessa förs in i fler register och görs tillgängliga för anställda på fler myndigheter. I avsaknad av en sådan analys kan inte IMY bedöma de aktuella förslagen.

IMY anser därför att det inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet behöver göras en analys av de personuppgiftsbehandlingar som kan aktualiseras enligt förslaget, bedöma om de är nödvändiga och undersöka hur de förhåller sig till kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lucia Trenkler. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Jonas Agnvall medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-10-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd