Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens förslag till förordning om övergripande cyber­säkerhets­krav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Förslaget innebär ett ökat krav på cybersäkerhet för produkter med digitala element, vilket bidrar till en ökad säkerhet för behandling av personuppgifter som sker i samband med användandet av sådana produkter. En hög nivå av cybersäkerhet för produkter med digitala element minskar följaktligen risken för att personuppgifter hamnar i orätta händer. IMY ställer sig därför positivt till förslaget i stort.

Europeiska datatillsynsmannen har granskat förslaget och lämnat ett yttrande som innehåller ett antal kommentarer och rekommendationer. IMY hänvisar till detta yttrande.

Horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements 


IMY vill särskild lyfta fram datatillsynsmannens rekommendation om att inkludera principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard bland de väsentliga cybersäkerhetskrav som anges i förslagets bilaga I avseende egenskaper hos produkter med digitala element.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning av juristen Per Nydén.

Katarina Tullstedt, 2023-02-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 7 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd