Hoppa till innehåll på sidan

Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. IMY konstaterar att Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har yttrat (1) sig över förslaget den 26 januari 2023. IMY ställer sig bakom de synpunkter som EDPS framför i sitt yttrande och har därutöver inga ytterligare synpunkter.

Fotnot

(1) Se EDPS Opinion on the Proposal for a Council Regulation in matters of parenthood som bifogas.

Opinion 2/2023 on the Proposal for a Council Regulation in matters of parenthood (pdf, 493 kB)

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2023-04-11 (Det här är en elektronisk signatur) 

Senast uppdaterad: 11 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd