Hoppa till innehåll på sidan

EU:s förordning om terrorism­innehåll på internet – frågan om behörig myndighet

SOU 2021:76

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utredningen har i detta delbetänkande enbart haft att överväga om Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska utses till behörig myndighet i Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online. IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-11-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-8276

Ert diarienummer:
Ju2021/03448

Datum:
2021-11-08

Senast uppdaterad: 9 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd