Hoppa till innehåll på sidan

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Ds 2023:15

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY anser att det gjorts en gedigen integritetsanalys där inte endast behoven av den aktuella personuppgiftsbehandlingen tagits upp utan även de risker denna innebär för de registrerades personliga integritet. IMY har inget att erinra mot förslagen i promemorian.

IMY delar dock inte bedömningen att de personuppgiftsansvariga i de allra flesta fall inte behöver göra en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen (se avsnitt 13.9 s. 477). Den bedömning av risker och lämpliga skyddsåtgärder som gjorts i promemorian kan inte anses uppfylla förutsättningarna för ett undantag från skyldigheten att göra en konsekvensbedömning enligt artikel 35.10. För att kraven på konsekvensbedömning ska vara uppfyllda krävs att de personuppgiftsansvariga gör egna analyser av behandlingens reella förutsättningar i de olika verksamheterna. De olika personuppgiftsansvariga behöver således, enligt IMY:s mening, göra egna konsekvensbedömningar enligt artikel 35 där de specifika förutsättningarna för de aktuella behandlingarna tas i beaktande.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av seniora juristen Ulrika Harnesk.

Linn Sandmark, 2023-11-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd