Hoppa till innehåll på sidan

Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straff­verkställighet

Ds 2021:37

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY konstaterar att förslaget kan medföra behandling av integritetskänsliga personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftningen, vid översändande av en svensk dom på frihetsberövande påföljd till en annan medlemsstat. I förslaget saknas en analys om hur regleringen förhåller sig till nämnda lagstiftning. I den fortsatta beredningen av förslaget behöver en sådan analys göras.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-03-21 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd