Hoppa till innehåll på sidan

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

SOU 2020:67

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Av artikel 6.3 i dataskyddsförordningen (1) framgår att när den rättsliga grunden för behandlingen fastställs i nationell rätt ska den uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot de legitima mål som eftersträvas. Generellt innebär denna proportionalitetsbedömning att integritetsriskerna med viss personuppgiftsbehandling vägs mot fördelarna som behandlingen bidrar med, till det ändamål som förslaget avser att uppfylla.

För att behandlingen ska vara tillåten måste fördelarna stå i rimlig proportion till nackdelarna. I detta ingår att bedöma om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig utifrån det avsedda ändamålet med behandlingen och om det finns alternativ som är mindre integritetskänsliga.

I betänkandet saknas en bedömning av om den personuppgiftsbehandling som blir följden av förslaget är proportionerlig i förhållandet till syftet med den. IMY anser därför att det i det fortsatta beredningsarbetet bör genomföras en noggrann analys rörande detta. I den bedömningen bör även en mer gedigen kartläggning av vilka personuppgifter som kan komma att behandlas ingå då det är en förutsättning för att avgöra om behandlingen är proportionerlig eller inte.

IMY har utarbetat dokumentet Vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling när förslag till lagar och föreskrifter tas fram. Även om dokumentet utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas kan det vara till stöd i det fortsatta författningsarbetet.

Dokumentet bifogas.

IMY vill även uppmärksamma på kravet på konsekvensbedömning i artikel 35 i dataskyddsförordningen. De personuppgiftsansvariga kan komma att behöva göra en sådan bedömning vid sin behandling av personuppgifter. Kravet på konsekvensbedömning kan dock inskränkas i de fall behandlingen anses utgöra en uppgift av allmänt intresse vilken är fastställd i nationell rätt och en sådan konsekvensbedömning redan gjorts i samband med antagandet av den nationella rätten. Detta kräver dock även det en grundlig genomgång av aktuell behandling av personuppgifter samt dess förhållande till dataskyddsregleringen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 26 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-04-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning