Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Det är positivt att Skolverket har gjort bedömningar om konsekvenser för den personliga integriteten och att myndigheten har beskrivit att vissa av de föreslagna ändringarna innebär en ny eller förändrad behandling av personuppgifter.

Förslagen om att samla in uppgifter, uppdelat på kön, om antal elever som ges särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats och elever som fullgör skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen (2010:800) har emellertid inte beskrivits som att de kan innebära behandling av personuppgifter. Inte heller har förslaget om att samla in uppgifter om antal asylsökande elever i kommunen med uppdelning på språk och kön beskrivits kunna innebära behandling av personuppgifter.

IMY bedömer att Skolverket i det fortsatta arbetet med föreskrifterna bör undersöka om dessa förslag kan innebära behandling av personuppgifter i form av upplysningar om personer som direkt eller indirekt kan identifieras. (1 ) Om så är fallet kan det också bli fråga om behandling av känsliga personuppgifter såsom uppgift om hälsa, eftersom särskild undervisning anordnas för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid. (2) Vidare skulle insamling av uppgifter om asylsökande elever med uppdelning på språk och kön kunna innebära behandling av känsliga uppgifter såsom uppgifter om etniskt ursprung.(3) IMY har tidigare ansett att en uppgift om modersmål, i vart fall i kombination med andra uppgifter, kan avslöja etniskt ursprung. (4) IMY konstaterar att Skolverket idag saknar rättsligt stöd för att behandla känsliga personuppgifter om etniskt ursprung för framställning av officiell statistik. (5)

Sammanfattningsvis är det viktigt att Skolverket säkerställer att myndigheten har gjort en komplett kartläggning av den personuppgiftsbehandling som föranleds av de föreslagna ändringarna och att det finns rättsligt stöd för all sådan behandling. Sådan kartläggning, liksom bedömningar av förslagens påverkan på den personliga integriteten, är särskilt viktigt när det är fråga om barns personuppgifter, vilka anses vara särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen. (6) För mer vägledning i dessa frågor, se IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbetet (7).

Fotnoter

(1) Jfr artikel 4.1 i dataskyddsförordningen.
(2) Jfr artikel 4.15 i dataskyddsförordningen.
(3) Jfr artikel 9.1 i dataskyddsförordningen.
(4) Se bl.a. dnr DI-1932-2014.
(5) Se 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 8 § förordning (2001:100) om den officiella statistiken och bilagan till den förordningen. Se även IMY:s remissyttrande dnr DI-2019-4531. 
(6) Jfr skäl 38 till dataskyddsförordningen.
(7) Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbetet  (pdf, 532 kB)


Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nadja Zandpour.

Linn Sandmark, 2023-05-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 5 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd