Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till förordning om elstöd till företag

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

I övrigt noterar IMY att det av förslaget till 24 § lyder enligt följande: ”Genom att ansöka om elstöd samtycker sökanden till att information som avses i 33 § och 34 § offentliggörs”. Det framgår inte av underlaget vad som avses med ”samtycke” i det här sammanhanget. Det vore olyckligt om ”samtycke” i den föreslagna bestämmelsen blandas ihop med samtycke som rättslig grund enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. IMY föreslår därför att bestämmelsen antingen tas bort helt eller omformuleras och att ordet ”samtycke” tas bort.

Detta yttrande har beslutats av den seniora juristen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-02-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd