Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till förordningsändringar samt nya föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Skolverkets förslag medför att en enskild huvudman vid ansökan om bidrag i form av tilläggsbelopp för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd ska lämna uppgifter om ett barns eller en elevs stödbehov, såsom anledningen till behovet och uppgifter från den kartläggning som har gjorts i förskolan eller elevens åtgärdsprogram. Det kan även handla om uppgifter från ett samråd med elevhälsan.

IMY konstaterar att Skolverkets förslag innebär att enskilda huvudmän kommer att behöva behandla personuppgifter om hälsa, det vill säga känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. (1) Dessutom rör behandlingen barns personuppgifter och dessa anses särskilt skyddsvärda (jfr skäl 38 till dataskyddsförordningen). IMY kan vidare konstatera att det helt saknas en analys av förslagets inverka på den personliga integriteten, en så kallad integritetsanalys.

I 26 a kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser som rör enskilda huvudmäns behandling av känsliga personuppgifter. IMY anser emellertid att Skolverket behöver göra en bedömning om regleringen ger enskilda huvudmän rättsligt stöd för den behandling av personuppgifter som föreslås. I Skolverkets fortsatta arbete med föreskrifterna kan myndigheten använda sig av IMY:s Vägledning för integritetsanalys (pdf, 532 kB) som bifogas. Vägledningen är till för den som tar fram författningsförslag som medför behandling av personuppgifter.

Fotnot

(1) Jfr 4.15 i dataskyddsförordningen.


Detta yttrande har beslutats av tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Cruz Julander.

Linn Sandmark, 2023-05-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd