Hoppa till innehåll på sidan

Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Mot denna bakgrund har IMY inget att erinra mot förslaget. IMY vill särskilt framhålla att myndigheten ser positivt på förslagen om förstöringsskyldighet av mottagna uppgifter och den föreslagna lagändringen avseende Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter, som stärker skyddet för enskildas personliga integritet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg, efter föredragning av juristen Lisa Zettervall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-03-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd