Hoppa till innehåll på sidan

Frågor om val till Sametinget

Ds 2023:4

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Enligt förslaget i promemorian ska fler uppgifter få behandlas i databasen för sametingsvalet vad gäller både röstberättigade och kandidater (avsnitt 6.1).

I promemorian hänvisas till att de föreslagna personuppgifterna redan behandlas i val- och folkomröstningsdatabasen och att det finns ett behov att behandla personuppgifterna. IMY konstaterar att det saknas en analys utifrån dataskyddsbestämmelserna. I det fortsatta beredningsarbetet behöver därför ytterligare överväganden göras. För varje författningsförslag måste en bedömning göras av om det finns en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Det innefattar när det gäller artikel 6.1 c och e – det vill säga de rättsliga grunder som aktualiseras för myndigheter – en nödvändighets- och proportionalitetsbedömning, se artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Vid behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade känsliga personuppgifter) (1) är sådan behandling förbjuden enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och får bara behandlas om det finns ett tillämpligt undantag från förbudet i artikel 9.2.

IMY har utarbetat en vägledning för integritetsanalys till stöd för den som tar fram författningsförslag. Vägledningen innehåller en metod för att analysera om ett förslag är förenligt med framför allt bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Vägledningen bifogas. (pdf, 532 kB)

Fotnot

(1) Exempelvis personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung eller politiska åsikter.

Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Suzanne Isberg efter föredragning av juristen Caroline Cruz Julander.

Suzanne Isberg, 2023-05-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd