Hoppa till innehåll på sidan

Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovs­anpassade och person­centrerade insatser till personer med sam­sjuklighet

SOU 2021:93

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY vill framhålla följande mot bakgrund av 2 § i förslaget till lag som samordnad vård- och stödverksamhet (1).

Dataskyddsförordningen utgör den primära rätten som personuppgiftsansvariga ska följa vid behandling av personuppgifter. Det är bland annat viktigt att personuppgiftsansvariga har kontroll över vilken typ av verksamhet som bedrivs när olika arbetsuppgifter utförs. Det beror på att behandling av personuppgifter i verksamhet inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten regleras av olika regelverk som kompletterar dataskyddsförordningen. Dessa regelverk är i huvudsak patientdatalagen (2008:355) respektive lagen (2001:454) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Nämnda kompletterande bestämmelser ska tillämpas exempelvis vid behandling av personuppgifter för ändamål som avser att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. patientdatalagen (2) respektive för ändamål som avser handläggning av ärenden om bistånd. (3)

En viktig del av personuppgiftsansvaret kommer i den samordnade verksamheten vara att personuppgiftsansvariga vidtar åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under den personuppgiftsansvariges överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige. (4)


Fotnoter

(1) Av förslaget framgår att ”Verksamheten ska bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst.”
(2) 2 kap. 4 § första stycket 1 första ledet patientdatalagen.
(3) 12 § första stycket 1 förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
(4) Se artikel 32.4 i dataskyddsförordningen för fullständig lydelse.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2022-02-03 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 24 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd