Hoppa till innehåll på sidan

Från delar till helhet - Tvångs­vården som en del av en samman­hållen och person­centrerad vårdkedja

SOU 2023:5

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har följande synpunkt med anledning av att utredningen förslår att det ska inrättas en kommission för en trygg, meningsfull och rättssäker tvångsvård. För att kommissionen ska kunna utföra sina uppgifter behöver den samla in data om tvångsvård (1), men någon utredning om vilken behandling av personuppgifter som kan komma att ske har dock inte presenterats.

Det allmänna skyddet för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat i EU, men både förutsätter och tillåter att det i vissa fall finns nationella bestämmelser som kompletterar eller utgör undantag från förordningens regler.

Inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet behöver det därför ske en kartläggning av de behandlingar av personuppgifter - exempelvis insamling och registrering - som kan komma att ske vid kommissionen, vilka integritetsrisker som kan uppstå, om det finns befintlig reglering som ger lagligt stöd för behandlingen eller om det krävs nya nationella rättsregler som kompletterar dataskyddsförordningen. Vid en sådan kartläggning och utredning kan IMY:s vägledning för integritetsanalys med fördel användas. Vägledningen riktar sig särskilt till dem som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas. Vägledningen finns på IMY:s webbplats.(2)

Fotnoter

(1) Betänkandet s. 353.
(2) Vägledning för integritetsanalys (pdf, 532 kB) (imy.se)


Suzanne Isberg, 2023-02-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd