Hoppa till innehåll på sidan

Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Enligt förslagets 28 § lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem med utländska kontaktpunkter vad gäller uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer så får vissa personuppgifter överföras mellan medlemsstaterna. Uppgifterna är sådana som anges i bilaga I till direktiv (EU) 2019/520 (1). De uppgifter som får lämnas enligt ovan nämnda bilaga (se del II om uppgifter om fordonsägare eller fordonsinnehavare) innebär bl.a. att uppgift om fordonsägare eller fordonsinnehavares födelseort får lämnas. IMY vill i det sammanhanget påtala att en personuppgift om födelseort kan innebära att uppgift om etnicitet behandlas. Personuppgift om etnicitet utgör en så kallad känslig personuppgift. Enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen (2) är en sådan behandling förbjuden om inte något av undantagen i artikel 9.2 är tillämplig. Av den redovisning (se promemorians avsnitt 4.17) om rättslig grund för den föreslagna personuppgiftsbehandlingen saknar IMY en bedömning som avser en eventuell behandling av känsliga personuppgifter.

Som stöd i det fortsatta arbetet kan IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (3) användas.

Fotnoter

(1) Avser i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/362 av den 24 februari 2022 om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gäller uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
(3) Se IMY:s webb: Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete, dnr. IMY-2022-10835 (pdf, 532 kB)

Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2023-06-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd