Hoppa till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

SOU 2022:6

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlats har IMY valt att begränsa sitt yttrande till frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet. IMY lämnar följande synpunkter.

IMY saknar en redogörelse av hur personuppgiftsbehandlingen är tänkt att se ut för regionerna respektive kommunal och statlig räddningstjänst i samband med att vård utförs i väntan på sjuktransport enligt den föreslagna bestämmelsen i 15 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vidare framgår inte hur personuppgiftsansvaret (1)är tänkt att se ut. Att personuppgiftsansvaret är utrett och klarlagt är avgörande för att den personuppgiftsansvarige ska uppfylla ansvarsskyldigheten i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen och för att dataskyddsregelverket ska efterlevas.

I det fortsatta beredningsarbetet behöver även det rättsliga stödet enligt dataskyddsförordningen utredas och fastställas. IMY hänvisar till myndighetens Vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling när förslag till författningar och föreskrifter tas fram. Vägledningen utarbetades innandataskyddsförordningen började tillämpas, men innehåller hänvisningar till dataskyddsförordningen och grundlagsskyddet.

Vägledningen bifogas.

IMY har inget att erinra mot betänkandets förslag i övrigt.

Fotnot:

(1) Se definitionen av personuppgiftsansvar i artikel 4.7 i dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Disa Rehn.

Linn Sandmark, 2022-05-13 (Det här är en elektronisk signatur)


Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd